Algemene Voorwaarden RollingCare

Tot stand gekomen op 15 juli 2018.

Algemene Voorwaarden RollingCare B.V., gevestigd aan Nijverheidsweg 2a2, 6662 NG Elst, te Elst, ingeschreven bij de KvK onder nummer 82269815.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

RollingCare: RollingCare, ingeschreven bij de KvK onder nummer 82269815.

Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die RollingCare voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen RollingCare en de Opdrachtgever.

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst gesloten tussen RollingCare en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RollingCare, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden RollingCare en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met RollingCare zijn overeengekomen.

Indien RollingCare niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RollingCare in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de opdracht van RollingCare.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

RollingCare en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel RollingCare als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 3 Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt RollingCare de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en RollingCare zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

RollingCare zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, met in achtneming van de wettelijke vereisten zoals beschreven in de Wet BIG en WKKGZ.

RollingCare heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

RollingCare heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan RollingCare.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft RollingCare het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever zorgt voor een veilige werkomgeving voor verpleegkundige om haar werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

RollingCare heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te weigeren, indien bijvoorbeeld een benodigd hulpmiddel ontbreekt of een uitvoeringsverzoek van de huisarts.

Artikel 5 Inspanningsverbintenis

De overeenkomst tussen RollingCare en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverplichting. RollingCare garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

De opdrachtgever zal alle gegevens die de RollingCare nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking stellen. Hierin wordt mede verstaan de ter beschikkingstelling van het cliëntendossier van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever geeft RollingCare de gelegenheid om haar bevindingen te rapporteren indien dit noodzakelijk is voor de te verlenen zorg en dit met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 6 Honorarium

Op basis van de bedrijfsactiviteiten van RollingCare zullen er geen BTW-kosten in rekening worden gebracht.

De prijzen zijn inclusief reis-, verblijf- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van RollingCare.

Artikel 7 Wijziging honorarium

Indien RollingCare bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is RollingCare gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien RollingCare het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op RollingCare rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • RollingCare alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

RollingCare zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. RollingCare zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 8 Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door RollingCare opgegeven termijn. De uitvoering zal plaatsvinden op de locatie van de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat een eventuele adreswijziging tijdig wordt doorgegeven aan RollingCare.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever RollingCare schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij RollingCare alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat RollingCare zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat RollingCare binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 9 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door RollingCare aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door RollingCare aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

RollingCare is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

RollingCare en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van RollingCare en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens RollingCare onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft RollingCare, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft RollingCare, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft RollingCare pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat RollingCare de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft RollingCare het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is RollingCare bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Voorts is RollingCare bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst RollingCare omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.

Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van RollingCare op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan RollingCare of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door RollingCare in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Artikel 13 Klachtenregeling

Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent De Dienst kan de Opdrachtgever per e-mail aan RollingCare een klacht indienen. In beginsel zullen partijen in persoonlijk overleg tot een oplossing komen.

RollingCare behandelt alle klachten vertrouwelijk. RollingCare zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Indien na overleg geen passende oplossing gevonden kan worden, of ondersteuning gewenst is, kan de Opdrachtgever contact opnemen met SoloPartners via telefoonnummer 085-2010140 of per mail klacht@solopartners.nl. SoloPartners zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

RollingCare is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van RollingCare. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

RollingCare is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

RollingCare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat RollingCare is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor RollingCare kenbaar behoorde te zijn.

RollingCare is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien RollingCare aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RollingCare beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door RollingCare aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat RollingCare overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor RollingCare aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan RollingCare te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens RollingCare vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 15 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart RollingCare voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien RollingCare uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden RollingCare zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van RollingCare en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 16 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens RollingCare en de door RollingCare (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

RollingCare behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

RollingCare behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 Geheimhouding

Zowel RollingCare als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 19 Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan RollingCare verstrekt, zal RollingCare zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

RollingCare mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is RollingCare niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

RollingCare behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 20 Wijziging algemene voorwaarden

RollingCare heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

RollingCare zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RollingCare partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Artikel 22 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 82269815.